IN-Groei

Een project met financiële steun van:
ESF combinatielogo  


IN-Groei is een ESF-project dat zich richt zich tot werkzoekenden die intensieve begeleiding nodig hebben. Vele werkzoekenden willen wel werken, maar ze hebben heel wat andere hordes te nemen voor ze die stap kunnen zetten. Een combinatie van persoonlijke problemen, een gebrek aan werkervaring, passende attitudes of competenties maakt de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. De klassieke trajectbegeleidingsprogramma’s zijn voor hen te beperkt om in de voorziene tijd tot een duurzame oplossing te komen.

In het project IN-groei bieden OCMW Gent, Compaan en Weerwerk die werkzoekenden een voortraject om te werken aan stabiliteit en aan noodzakelijke basiscompetenties. Dat moet de opstap geven naar een opleiding, werkplekleren, een werkervaringsprogramma of een job in de reguliere of sociale economie. Via het partnerschap kunnen 140 werkzoekenden deelnemen aan het programma.

Toeleiding via drie kanalen
De toeleiding naar het project verloopt via drie kanalen. Compaan leidt werkzoekenden toe met of zonder een werkloosheidsvergoeding en werkt outreachend: we leggen actief contact met werkzoekenden die nog niet in een formeel begeleidingstraject zitten of bij wie een begeleidingstraject onvoldoende tot resultaten leidt, om hen te motiveren tot deelname aan dit laagdrempelig project. Partner Weerwerk voorziet een toeleiding vanuit het netwerk in de drughulpverlening. Werkzoekenden met een leefloon worden toegeleid vanuit de dienst Activering van OCMW Gent.

Het project is gestart op 1 juni 2017 en loopt tot en met 31 december 2018. Sinds 1 oktober kunnen deelnemers toegeleid worden naar Compaan.

Meer weten over IN-Groei?
sabrina.cieters@compaan.be